Izakubanjelwa eNqabarha Junior i World Aids day Build up Campaign

ISAZISO

Nqabarha – Abaququzeleli be World Aids Day – Build Up Campaign emva kokuba behleli phantsi beqolozelene bechuba isikhwebu ngolusuku baye bafikelela esigqibeni sokuba indawo ebekuzakubanjelwa kuyo lomsitho itshintshwe. Ngokompoposho ebesiwukhuphile ngaphambili, olusuku beluzakubanjelwa kwisikolo samabanga aphantsi saku Ngqeza. Ngethuba sithetha no Ceba wakwa ward 29 uMnumzana Manelisi Nxusana kusasanje uthe “Ngenxa yokucingela uluntu kwi meko ye transport siyayijika le venue yaku Ngqeza siya eNqabarha Junior apho kuzokuba yi centre ye ward khonukuze lonke uluntu lufikelele, kodwa yonke into isame ngokwezicwangciso, njengoko bekupapashiwe ngaphambili” Utyibele watsho ngethuba ethetha no Nokrawuzana bethu:

Word Aids Day – Build Up Campaign

Indawo: Nqabarha Junior

Ixesha : 08:00 till late

Ngenkcukacha ungabatsalela kwezi nombolo: 063 113 0370 Mnu Nxusani/ 060 658 6159 Mam’ uSiko

World Aids Day Build Up CampaignNgqeza Primary School

Willowvale Health Centre – Mrs Siko – Health Promotion – 060 658 6159


Isebe leze Mpilo eMpuma Kapa libambisene kwakunye namanye ama Sebe karhulumente bazakube bethe bazalala ngomhla wamashumi amabini anesithoba 29 kweye Nkanga 2022 – (29 Novemba 2022) ukusuka ngentsimbi yesibhozo kusasa – (8:00) imini yonke kwisikolo samabanga’a aphantsi saku Ngqeza bekuphathele ezinkonzo zilandelayo:


Ukujongwa kwe:


Pressure, Swekile, TB, HIV Aids, Amehlo, Amazinyo, Cancer, Prostate cancer kotata, Mans Clinic, Family Planning, Ukuhanjiswa kwe Condoms, Ukufundisa ngeze sondo (sex education), Ugonyo labantwana ukusuka ku 6 months -12 years, Covid 19 Vaccination,


Kwakunye nezinye iinkonzo ezizakube ziphuma kumanye amasebe ka Rhulumente afana no Home Affairs, SASSA, SAPS, Social Development. Kuzakube kukho neminye imibutho engekho phantsi kuka rhulumente – NPO’s efana no TBHIV, Health Care Foundation, Right To Care neminye.


Kucelwa wonke umhlali aphumelele, ephethe oku kulandelayo: icard lase klinikhi, ID yakhe, I Card lomntwana, Covid 19 Vaccination card nokuba wawukade wasebenzisa i treatment waze wayiyeka ngazizathu zithile, yiza ukuze sikulungiselele.
Bazokube bekhona nonontlalontle ukujonga imeko zemizi ekhokhelwa ngabantwana ngenxa yokungabikho kwabazali.
Ngenkcukacha ezithe dludlu ungathi ukrwece uMam’ uSiko oyi Health Promoter, ophuma eWillowvale Health Centre utshilo ngethuba siphunga naye ikofu kusasanje silelijelo.


Oku kungasentla kuququzelelwa ngu Ceba wakwa 29 uMnumzana Maneli Nxusani ebambisene neSebe le Mpilo phantsi kwe Willowvale Health Centre

Iqhube ngempumelelo i Ward 29 Tournament eNqabarha!!

Nqabarha – Bekukuhle kumbejembeje kumabala ebhola ekhatywayo eCraft Centre Sports Ground eNqabarha kwi dolophu yaku Gatyana phantsi ko Masipala wase Mbhashe ngethuba kubanjwe itumente yezemidlalo. Kulempelaveki sisuka kuyo, amaqela ebeshiyana ngotyefezo kushiyana omam’ ukondla kwi tumente ebizwa Ward 29 Tournament ebibanjwe iintsuku ezimbini zilandelelana ukusuka ngo Mgqibelo nange Cawa umhla wesi Hlanu nowe Sithandathu ephuma kwezi lali zilandelayo: Ntubeni, Mpume, Nondobo, Mthokwane, Ngqeza, Mayiji, Fubesi, Nqabarha, Mhlanga, Mevana naku Mdzonga. Ibiyibhola ekhatywayo nebhola yomnyazi. Amaqela afikelele kweyandulela eyamagqibela kankqoyi ngala alandelayo: Evelen Stars (Mhlanga) ibiqubisene ne Vultures (Mdzonga). Iphumelele iEleven Stars yaze yaqubisana ne TTM yase Mthokwane ebiku stand by ngenxa yenani lamaqela ebethathe inxaxheba kule tumente. Iphumelele kwindawo yokuqala iTTM yase Mthokwane, yathatha indawo yesibini iEleven Stars, ze yathatha indawo yesithathu i Vultures yase Mhlanga.

Ngokomlomo ka Ceba wakwa Ward 29 uMnumzana Manelisi Nxusani uwuncomile kakhulu umgangatho nomdla oboniswe ngawo onke amaqela athathe inxaxheba kule midlalo, Watsho esithi imidlalo ekumila kunje yinto efuneka ithe gqolo ukubanjwa kule ward njengenxalenye yokukhuthaza uphuhliso, nokusiphula nengcambu izinto ezigwenxa ezenzeka ekuhlaleni ngenxa yokungabikho kwento yokwenza kulutsha. Ukwabulele ngokungazenzisiyo nakuluntu oluthathe inxaxheba luzokuxhasa lemidlalo.
Kulemidlalo bekukho noluntu ebeluzithengisela izintoyinto, amaqebengwana nezimungumenye. Ngethuba sithetha no sibonda wakwa Dunga uBawo uSithela obekho buqu kulemidlalo uthe “Intle kakhulu into endiyibonileyo kulamabala, yanga ababafana bangaqhubekeka nalento bayiqalileyo bangayiyeki”

Ngethuba silungiselela ukupapasha elinqaku bezingekafiki iziphumo zebhola yomnyazi

eMbhashe FM imidlalo yinto yethu – Zive usekhaya

Zisanqunyanyisiwe izithuthi zabafundi

Nqabarha – Zisanqunyanyisiwe izithuthi zabafundi ngokomyalezo othiwe thaca phambi kwedesika yethu yendaba. Ngokwesisibhilivana esithiwe thaca phambi kwedesika yethu yendaba. Akukacaci ukuba zizakunqunyanyiswa ixesha elingakanani na. Kwaye singekawuva ncakasana oyena nobangela wokunqunyanyiswa kwazo.

Kudutyulwe umqhubi ze yantunyekwa ngomlilo imoto yakhe ku Nofinizana.

Esizithi rhithi ngalenjikalanga yanamhlanje ko Nokrawuzana bethu abathe bhazalala kulo lonke eli lo Mbhashe, kuvakala ukuba izolo malunga nentsimbi yesibhozo marhatya kwindawo ebizwa kukuba kuku Nofinizana xa usingise ngaku Mdzonga kwalapha kule dolophu yaku Gatyana. UMfana obeqhuba imoto ekuchazwa ukuba iyatekisa kwi dolophu yaku Gatyana udutyulwe ngabantu abangaziwayo wabhubha, yaze imoto ebehamba ngayo yantunyekwa ngomlilo. Ingxelo iqhuba ithi le bhaki irenkisha phakathi ko Gatyana kwakunye nelali yase Ngadla, kodwa kuba bekunge Cawa kungenzeka ibilayishe abantu belacala. Elinqaku lise ethe-ethe asizudadela enzulwini.

Amagama, izithombe zexhoba nokunye okuthe qabavu sisakunkonyile ukuhlonipha amalungelo oluntu.

Kudutyulwe inkondekazi eGxutyana ngempelaveki!!

Gatyana – Kwimpelaveki esiphuma kuyo ngokomlomo ka Nokrawuzana wethu othembekileyo kuvakala ukuba kukho isehlo sogebengo esehle kwi lali yase Ngxutyana kwalapha ku Gatyana. Ngethuba esithela thsuphe esisihelegu kusasanje sokudutyulwa kweli khehlekazi ubungekaziwa unobangela woko. Kuvakala ukuba abantwana ebebekhona kwelokhaya baphume babaleka besiyokuhlaba umkhosi kubamelwane.
Ngokomlomo ka Nokrawuzana esidlene naye indlebe sizama ukusabela okwenzekileyo uphendule wenjenje.
Izolo sivuke ngendaba ezibuhlungu kubulewe umomncinci wam eNgxutyane ngasesikolweni udutyulwe ngoMgqibelo yindoda engaziwayo phambi kwabazukulwana bakhe. Ngokwengxelo yenkosi uZanoxolo Busakhwe abantwana baphume babaleka beyobiza omakhelwane, ugqibela kwam bekungekabanjwa mntu.

Ifirst born yakhe ina 52 years I think yena upha ko 74 yeminyaka yena, bathi ke abantwana ngumntu ongathethi isiXhosa kakuhle bakrokrela amaSomaliya, but I don’t buy esostory mna ndikrokrela nje intlonti yabantu abatyhola abanye ngobuthi. I think it’s a coincidence the same kulapho kwakugxamesa khona uZandile Dlova ongasekhoyo nge 90’s efunda eMathumbu…..lala ngoxolo Sibakhulu, Nomagaga, Ntlangwini.

Lawo ngamazwi ka Nokrawuzana wethu esizobela umfanekiso ngqondweni ngokwenzekileyo kwelikhaya kule mpelaveki siphuma kuyo.

Bayabulela abaququzeleli be Kwantu 5th Annual Festival 2022 ngempumelelo yayo.

Gatyana – Bancume olu ka blankethi kwaye bayabulela abaququzeleli be Kwantu 5th Annual Festival 2022 neyingxikela yo mnyhadala obubanjwe kwimpelaveki ezisuka kuyo kumabala ezemidlalo, eMboya kwalapha ku Gatyana. Ngoko mlomo ka Ongeziwe Ntshuntsha ongu Manejala kwi TZK Entertainment ebisingathe lomcimbi uthe bekugcwele kumingembambo. Uluntu, abazali, abathathi nxaxheba, abaxhasi bebephume ngobuninzi ukuzokuzimasa iKwantu 5th Annual Festival 2022. Uyikhankanyile ngethuba sirhabulisana naye nge kofu kusasanje into yokuba, babamba ngazo zozibini kubo bonke abaxhasi abafake izandla ezipokothweni zabo ukuze lomsitho ubeyimpumelelo, ukwawu khanquze ngegama engenazintloni uMasipala wase Mbhashe esithi ngaphandle kwabo ngebengeyonto ekusingatheni lomnyhadala.

Singu Mbhashe FM sithi makwande, maz’enethole TZK Entertainment.

Contralesa to hold its induction and provincial general council -14 to 16 October 2022.

Congress of Traditional Leaders of South Africa

The Eastern Cape Congress of Traditional Leaders of South Africa (“Contralesa”) will be holding its Induction and Provincial General Council from 14th October 2022 to 16 October 2022 at Savoy Hotel, Mthatha.

The President of Contralesa, Kgoshi: Mathupa Mokoena, Kings in the Province, Eastern Cape House of Traditional and Khoi-San Leaders and Khoisan –San Council, Premier of the Province as well as MEC of the Eastern Cape Cooperative Governance and Traditional Affairs are all expected to attend and address the Congress.

Many issues pertaining to the institution of Traditional Leadership are expected to present papers for discussions and in this regard persons with expertise of issues will be invited and these include Prof Somadoda on the issue of participation of Traditional and Khoi- San leaders in party politics including the vexed question whether Traditional and Khoi- San Leaders should have a political Party of their own. Professor Peres will also be requested to present a paper on Traditional and Khoi-San Leadership and land question.

Nkosi: Mwelo Nonkonyana (Zanemvula!)

Provincial Chairperson

Seasoned radio broadcaster celebrates a milestone.

Siphiwo Magoda

GQEBERA – On the 19th of October, Siphiwo Magoda celebrates his 40 years in Broadcasting. In celebrating this historic milestone, Siphiwo Magoda will host key stakeholders on Saturday 29th October 2022, at the prestigious St John’s College in Mthatha. This event is to be broadcast via Live Streaming on Facebook and YouTube.

Siphiwo Magoda is the alumni of St John’s College in Mthatha in the generation of between 1976 and 1979. He climbed the News ladder at the former Transkei Broadcasting Corporation from being a News Reporter to Deputy Head of news. He worked himself up through an assortment of Journalism courses including IBSON Management at Rand Afrikaans University, Sociology of News at Rhodes University and Media Policy, Development and Practice at Wits University. Magoda did his internship training at the British Broadcasting Corporation in London. He was also trained in Change Management at the Canadian Broadcasting Corporation in Toronto and St John in Newfoundland. He was trained in studio designing and Management in Santa Ana, Los Angeles, and enriched himself in a number of valuable training courses in the Broadcasting field.

“I feel rich, not in terms of Rands and cents, but by the amount of exposure and achievements in this field, a career that gave me a license to eat drink and dine with Kings and Queens!“ said Magoda with excitement

Currently the  host  of  an award winning  midnight  show UMxholo kuMhlobo Wenene  FM, Siphiwo Magoda joined the world of Media and Broadcasting on the 19th of October 1982 in the then Transkei Broadcasting Corporation, formerly known as Radio Transkei for 11 years (1982 – 1993) first as an operations controller, a Reporter and News Reader, Senior Reporter, News Editor and Deputy Head of News.

Magoda has worked for the SABC for 28 years in different Management areas including Head of Radio Training in Auckland Park and was moved to Gqebera to help in the integration of former Transkei and Ciskei Radios into SABC’s now formidable UWFM.

Listeners that are interested in being part of this historic celebration may purchase tickets by sending a text message to +27 83 961 4553.

Uchithe usuku lokuzalwa kwisikolo sakhe iQakazana

Gatyana – Oyinzalelwane yakuQhakazana kuGatyana, uAndiswa Nosiphiwo Siwela, wonyuke intaba enkulu iMount Kilimanjaro kuba esenza iinzame zokuphucula isikolo awaqala kuso amabanga akhe aphantsi iQakazana S.P.S nephantsi kwesekethe. USiwela kule nyanga ebezalwa nekulapho aye wayokuchitha usuku lonke lwesikhumbuzo sokuzalwa kwakhe kwesi sikolo.
Uthi ukhule engafumani yonke into, nathi akanokuthanda ukubona omnye umntwana esokola njengaye ngethuba engumfundi, abe amathuba ekhona anokuthi atshintshe eso simo. Uthi ngexesha akhula ngalo ayengekho la mathuba anje.
Uqale kunyaka ophelileyo ukuzamela esi sikolo impucuko. Uqale ngokuzama izindlu zangasese ezintsha ethethana norhulumente nophele naye encedisa emva kwamagingxiginxi aye akho. Emva koko uzame ucingo lokubiya isikolo njengoko besikade singabiywanga imfuyo ingena. Uqhubekekile nalapho athi ucele iimpahla zokudlala kwakunye nebala lezemidlalo emasebeni afanelekileyo nalapho athi wehliswe phantsi phezulu engafumani ncedo, nangona kunjalo uthi akazukutyhafa uza kucela nakoosomashishini babucala kuba akufunayo yinkqubela phambili kwesi sikolo.
Ngolu suku lokuzalwa kwakhe, unikezele ngezixhobo zokudlala zobantwana ezifana nojingi ekhupha kuye nangokoncedo lwabantu abamxhasayo.
“Andizukuphela mandla nokuba na ndifumana ubunzima malunga nenkxaso, kuba endikufunayo kukuba abantwana bafumane imfundo engcono bangaziboni koomabonakude ezi zinto,” utshilo uSiwela.
“Ndikholelwa ukuba mna Andiswa ndisisipho, nam ke ndizokwabelana nabantwana ngesi sipho ndisiso njengoko ndikwangumntu othanda abantwana.”


Ubulele inkxaso koogxa bakhe abathe bamxhasa kweli phulo lakhe. Abo bafana nomphathi wakhe emsebenzi eKapa kwakunye nomzobi uThemba Mkhangeli oye wazoba idonga lesi sikolo.
INqununu yaseQakazana, uMandisi Mkhwenkwe, uthi nabantwana baza kubuya esikolweni kuba baza kube bebona ezi zinto zintle zokudlala apha esikolweni.
“Siyabulela kwaye sothukile, khange silindele ukuba kuza into enje. Xa ebesithi uAndiswa uza kuza azokusibona ngosuku lwakhe lokuzalwa kanti ebexela into enje,” utshilo uMkhwenkwe.
Olilingu lesigqeba kwibhodi yesi sikolo uChristina Nombewu, uthi lo msebenzi wenziwe eQakazana uza kubancedisa kakhulu kwaye nemfundo iza phuhla kuba kukho amanani kwakunye namagama edongeni azotyiweyo, kwaye nalawo bafunda ngawo nangaphakathi ezifundweni.
UNombewu uthi baza kutsho nabantwana basikhombe nesabo isikolo ngenxa yobuhle baso.

Credit: Elinqaku ayilolethu lele Ilisolezwe lesiXhosa

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: